پيرو مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي برخي از داوطلبين آزمونهاي سال 1387 و درخواست سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان مبني بر چگونگي جبران كسري نمره اين آزمونها، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند نحوه جبران كسري نمره كماكان براساس بخشنامه شماره 64463/420 مورخ 27/12/86 (استان تهران) و شماره 54939/420 مورخ 4/12/86 (ساير استانها) بوده و ملاك عمل مي‌باشد. بنابراين داوطلبان محترم مي‌توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، براساس دستورالعمل مزبور كه نسخه به‌روزشده آن به شرح زير مي‌باشد، اقدام نمايند.

  

دستورالعمل جبران كسري نمرات شركت‌كنندگان آزمونهاي ورود به حرفه سال 1387

1-  شركت‌كنندگان رشته‌هاي شهرسازي، عمران(نظارت)، مكانيك، برق، ترافيك و نقشه‌برداري  كه نمره آنها در آزمون اسفند87 حداكثر 3 نمره  كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، بازاء هر يك نمره كسري درصورت شركت در يك دوره آموزشي از دوره‌هاي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

2-  براي مهندسان رشته عمران( محاسبات) كه نمره آنها در آزمون اسفند87 حداكثر تا سه نمره كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، مطابق بخشنامه شماره 32448/420 مورخ 31/6/88 اقدام گردد.

3-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي كه نمره آنها در آزمون شهريور يا اسفند87 حداكثر 5 نمره از حدنصاب قبولي فاصله دارد به شرح زير مي‌توانند كسر نمره خود را جبران نمايند:

متقاضياني كه نمره آنها در آزمون شهريور يا اسفند 87، 49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي، متقاضياني كه نمره آنها 47 يا 46 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 45 مي‌باشد در صورت شركت در سه دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه به ترتيب تا پايان شهريور و اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد به ترتيب قبل از تاريخ 1/7/89 و 1/1/90 باشد)، حسب مورد قبول آزمون تستي عمومي شهريور87 و يا اسفندماه 87 محسوب مي‌شوند.

4-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي شهريور يا اسفند 87، در صورتيكه در همان دوره در آزمون تخصصي نيز شركت كرده باشند و نمره آزمون عمومي آنها در بازة 40 تا 44 و مجموع نمرات تستي عمومي و تستي تخصصي ايشان (هر دو مربوط به يك دوره) حداقل 100 باشد در صورت شركت در سه دورة آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه به ترتيب تا پايان شهريور و اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد به ترتيب قبل از تاريخ  1/7/89 و 1/1/90 باشد)،حسب مورد قبول آزمون تستي عمومي شهريور 87 و يا اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

5-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي تخصصي كه نمره آنها در آزمون شهريور يا اسفند87 ،  49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 47 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه به ترتيب تا پايان شهريور و اسفندماه 89 (تاريخ گواهينامه بايد به ترتيب قبل از تاريخ 1/7/89 و  1/1/90 باشد)، حسب مورد قبول آزمون تستي تخصصي شهريور 87 و يا اسفند87 محسوب مي‌شوند.

6-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري مورخ شهريور87 بخش ترسيمي كه نمرة آنها 13 يا 14 مي‌باشد در صورت شركت در دورة آموزشي جزئيات و عناصر معماري و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان شهريور89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/7/89 باشد) قبول آزمون ترسيمي شهريور 87 محسوب مي‌شوند.

7-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري مورخ اسفند87 بخش ترسيمي كه نمره آنها 18 مي‌باشد در صورت شركت در دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري و متقاضياني كه نمره آنها در بازة 15 تا 18 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار كه يكي از دوره‌ها الزاماً دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري مي‌باشد و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون ترسيمي اسفند87 محسوب مي‌شوند.

8-  شركت‌كنندگان آزمون شهريور و اسفندماه87 رشته معماري كه با توجه به اين دستورالعمل كسري نمرة بخش يا بخشهايي از آزمون خود را جبران مي‌نمايند، قبول آن بخش(بخشها) محسوب مي‌شوند و لازم است حسب مورد جهت اخذ پروانه اشتغال بكار صلاحيت طراحي يا نظارت (يا هر دو صلاحيت)، قبولي در ساير بخشها را به ترتيب مطابق با بند 2  از دستورالعمل اعلام نتايج شهريور87 به شماره 34624/420 مورخ 17/7/87 و بند 2 دستورالعمل اعلام نتايج آزمون اسفندماه87 به شماره 10291/420 مورخ 23/3/88 كسب نموده باشند.

9-  در صورتي كه شركت‌كننده در آزمون شهريور يا اسفند87 رشته معماري، متقاضي جبران كسري نمره در بيش از يك بخش از آزمونهاي مذكور باشد، لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران هر بخش متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره بخش ديگر باشد.

10-    در صورتي كه شركت‌كننده آزمون هاي شهريور يا اسفند87 رشته معماري، كسري نمره خود در بخش يا بخشهايي از آزمونهاي دوره‌هاي قبل را مطابق دستورالعمل‌هاي مربوطه جبران نموده باشد و متقاضي جبران كسري نمره بخش يا بخشهايي از آزمون 87 مطابق با اين دستورالعمل نيز باشد لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون مربوطه متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون ساير دوره‌ها باشد.

11-  اين دستورالعمل، صرفاً شامل شركت‌كنندگان آزمون شهريور و اسفندماه87 بوده و شركت‌كنندگان ساير آزمونها مشمول آن نمي‌باشند.

12-  صرفاً شركت‌كنندگان آزمونهاي شهريور يا اسفند87 كه مطابق با راهنماي ثبت‌نام آزمونهاي مذكور سنوات آنها به ترتيب تا پايان اسفند 87 و شهريور88 تكميل گرديده است مي‌توانند از تسهيلات اين دستورالعمل استفاده نمايند.

13- شركت‌كنندگان آزمونهاي سال 87 در استان تهران مشمول اين دستورالعمل مي‌توانند دوره‌هاي آموزشي لازم را در كليه مؤسسات مجري آموزشي داراي مجوز از كميتة آموزش استان بگذرانند ليكن آزمون پايان دورة رشته‌هاي معماري، عمران(نظارت)، مكانيك و برق توسط مؤسسه آموزشي و پژوهشي ساختمان و شهرسازي برگزار خواهد گرديد.

14- با عنايت به بخشنامه شماره 10103/420 مورخ 28/2/88، مجريان آموزشي استان تهران مجاز به ثبت‌نام از متقاضيان ساير استانها نمي‌باشند.

 

دفتر امور مقررات ملي ساختمان

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 0:9 توسط معترضین |

پيرو مكاتبات، مراجعات و پيگيريهاي برخي از داوطلبين آزمون اسفند87 و درخواست سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان مبني بر چگونگي جبران كسري نمره آزمون اسفند87، بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند نحوه جبران كسري نمره كماكان براساس بخشنامه شماره 54939/420 مورخ 4/12/86 بوده و ملاك عمل مي‌باشد. بنابراين داوطلبين محترم مي‌توانند با مراجعه به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استان و براساس بخشنامه يادشده اقدام نمايند.

 

دستورالعمل جبران كسري نمرات شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه 87

1-  شركت‌كنندگان رشته‌هاي عمران(نظارت)، مكانيك، برق، ترافيك، نقشه‌برداري و شهرسازي كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر 3 نمره  كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، بازاء هر يك نمره كسري درصورت شركت در يك دوره آموزشي از دوره‌هاي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

2-  براي مهندسان رشته عمران( محاسبات) كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر تا سه نمره كمتر از حدنصاب اعلام شده باشد، مطابق بخشنامه شماره 32448/420 مورخ 31/6/88 اقدام گردد.

3-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي كه نمره آنها در آزمون مذكور حداكثر 5 نمره از حدنصاب قبولي فاصله دارد به شرح زير مي‌توانند كسر نمره خود را جبران نمايند:

متقاضياني كه نمره آنها 49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي، متقاضياني كه نمره آنها 47 يا 46 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 45 مي‌باشد در صورت شركت در سه دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89(تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي عمومي اسفندماه 87 محسوب مي‌شوند.

4-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي عمومي كه نمره آنها در بازة 40 تا 44 و مجموع نمرات تستي عمومي و تستي تخصصي ايشان حداقل 100 باشد در صورت شركت در سه دورة آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي عمومي اسفند 87 محسوب مي‌شوند.

5-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش تستي تخصصي كه نمره آنها 49 يا 48 مي‌باشد در صورت شركت در يك دورة آموزشي و متقاضياني كه نمره آنها 47 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه 89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون تستي تخصصي اسفند87 محسوب مي‌شوند.

6-  شركت‌كنندگان آزمون رشته معماري بخش ترسيمي كه نمره آنها 18 مي‌باشد در صورت شركت در دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري و متقاضياني كه نمره آنها در بازة 15 تا 18 مي‌باشد در صورت شركت در دو دوره آموزشي از دوره‌هاي آموزشي مصوب شيوه‌نامه تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال بكار كه يكي از دوره‌ها الزاماً دوره آموزشي جزئيات و عناصر معماري مي‌باشد و قبولي در آزمون پايان دوره و اخذ گواهينامه تا پايان اسفندماه89 (تاريخ گواهينامه بايد قبل از تاريخ 1/1/90 باشد)، قبول آزمون ترسيمي اسفند87 محسوب مي‌شوند.

7-  شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه87 رشته معماري كه با توجه به اين دستورالعمل كسري نمرة بخش يا بخشهايي از آزمون خود را جبران مي‌نمايند، قبول آن بخش(بخشها) محسوب مي‌شوند و لازم است جهت اخذ پروانه اشتغال بكار صلاحيت طراحي يا نظارت (يا هر دو صلاحيت)، قبولي در ساير بخشها را مطابق با بند 2 دستورالعمل اعلام نتايج آزمون اسفندماه87 به شماره 10291/420 مورخ 23/3/88 كسب نموده باشند. ضمناً لازم است بررسي در خصوص احراز شرط تكميل سنوات لازم مطابق با دستورالعمل شماره 10291/420 مورخ 23/3/88، توسط آن سازمان انجام پذيرد.

8-  ليست اسامي شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه 87 كه از تسهيلات اين دستورالعمل برخوردار شده و پروانه اشتغال بكار دريافت مي‌نمايند لازم است با ذكر مشخصات نام و نام‌خانوادگي، شماره شناسنامه، شماره عضويت نظام مهندسي و رشته اين افراد،  هر سه ماه يك‌بار توسط آن سازمان به اين دفتر ارسال گردد.

9- در صورتي كه شركت‌كننده آزمون اسفند87 رشته معماري، متقاضي جبران كسر نمره در بيش از يك بخش از آزمون اسفندماه 87 باشد، لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران هر بخش متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسر نمره بخش ديگر باشد.

10-  در صورتي كه شركت‌كننده آزمون اسفند87 رشته معماري، كسر نمره خود در بخش يا بخشهايي از آزمون آذر84 يا شهريور86 مطابق با دستورالعمل‌هاي شمارة 56436/420 مورخ 16/12/85 و شمارة 54939/420 مورخ 4/12/86 جبران نموده باشد و متقاضي جبران كسر نمره بخش يا بخشهايي از آزمون 87 مطابق با اين دستورالعمل نيز باشد لازم است دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون شهريور86 متمايز از دوره‌هاي آموزشي گذرانده شده جهت جبران كسري نمره آزمون اسفند87 باشد.

11-  اين دستورالعمل، صرفاً شامل شركت‌كنندگان آزمون اسفندماه87 بوده و شركت‌كنندگان ساير آزمونها مشمول آن نمي‌باشند.

12-  صرفاً متقاضياني كه مطابق با راهنماي ثبت‌نام آزمون اسفند 87 سنوات آنها تا پايان شهريور ماه88 تكميل گرديده است مي‌توانند از تسهيلات اين دستورالعمل استفاده نمايند.

 

دفتر امور مقررات ملي ساختمان

+ نوشته شده در سه شنبه پنجم آبان ۱۳۸۸ساعت 13:39 توسط معترضین |

با وجود اینکه که تغییری در سطح نمرات آزمون قبل ایجاد نشد، اما بالاخره اعتراضات تاثیر مثبتی داشت و آزمون ترسیمی به آزمون جزئيات اجرائي ساختمان (تستي) تغییر ماهیت داد.

اینطوری حداقل آزمون جدی مثل ترسیمی با سلیقه یک سری افراد ارتباط کمتری خواهد داشت.

به همه دوستانی که اعتراض کرده بودند تبریک میگم.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸ساعت 18:55 توسط معترضین |

بعد از کلی انتظار و امیدواری به تجدید نظرهای منطقی، متاسفانه نتایج غیر منطقی با تجدید نظرهای غیر منطقی تر تشدید شد!

نتایج تجدید نظرها از این قرار است که:

الف: یا یکی از نمره ها ثابت مانده و نمره دوم به  میزان یک الی سه نمره پایین آمده است.

ب: یکی از نمره ها و غالبا ترسیمی کم شده و نمره طراحی به میزان یک الی هفت نمره بیشتر شده است.

حال این به بخت و اقبالتان بستگی دارد که جزو کدام گروه قرار گرفته باشید!

 

نکات جالب توجه در این تجدید نظر را می توان اینگونه برشمرد:

۱- در آزمون شهریور ۸۷ هیچ تجدیدنظری صورت نگرفت و کسی نبود که خبر از حتی یک نمره تغییر بدهد.

۲- در آزمون اسفند ۸۷ در هر کارنامه اعتراضی حداقل یک تغییر وجود داشت، به نشانه اینکه تجدید نظر صورت گرفته است! و اصلاح اوراق بدون بارم نبوده است!!

۳- در آزمون اسفند ۸۷ در یک حرکت ابتکاری در نتایج اعتراض ها کم کردن نمره هم دخیل شده است! این کم کردن ها از یک نمره شروع شده و تا چند نمره هم می رسد.

حال شما تصور کنید که این اوراق با چه دقتی اصلاح شده اند که تجدید نظر کننده به این نتیجه می رسد که از ترسیم شما یک نمره دیگر نیز باید کم شود!

در نتیجه همه این اتفاقات ناخودآگاه در ذهن اعتراض کنندگان این جواب حک می شود:

تا شما باشید و بار دیگر نامه اعتراضی به این صورت ننویسید و به هر نمره ای که به شما داده شده قانع باشید.. و الا..

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۸ساعت 12:24 توسط معترضین |

در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی به سرکارخانم دکتر مهروش کاظمی (۱۱۵) رای می دهیم.

+ نوشته شده در پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۸ساعت 16:8 توسط معترضین |

لازم به ذکر است که متن نامه در سایت آرونا برای اطلاع رسانی بیشتر قرار گرفت.

از دست اندرکاران آرونا کمال تشکر را داریم.

+ نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 1:26 توسط معترضین |

سلام

کار ارسال نامه ها به مراجع به اتمام رسید. از این به بعد پیگیری های مداوم می تواند در رسیدن به جواب موثر باشد.

پیگیری از طریق شماره تلفن داده شده (دفتر تدوین) در پست قبل و نظام مهندسی تبریز قابل انجام است. 

لطفا دوستانی که تماس میگیرند جواب های خود را برای اطلاع بقیه برای ما بازگو کنند.

از رسانه هایی که در انتشار خواست ما همکاری می کنند تشکر می کنیم.

 

+ نوشته شده در سه شنبه ششم مرداد ۱۳۸۸ساعت 1:19 توسط معترضین |

با سلام

در ادامه پروسه، امروز نامه مزبور به وزارت مسکن بصورت دستی تحویل داده شد.

طبق تشخیص مسئول مربوطه عنوان نامه از وزیر مسکن جناب آقای سعیدی کیا به دفتر تدوین تغییر داده شد.

نامه مورد نظر با شماره نامه  ۳۰۱۱۶/۴۲۰ که در تاریخ ۲۷/۴/۸۸ تحویل شده است از طریق شماره تلفن ۸۲۹۳۲۵۱۷-۰۲۱ (خانم فضلی) در دفتر تدوین قابل پیگیری است.

لازم به ذکر است که هر سه رونوشت تا روز سه شنبه به افراد ذکر شده تسلیم خواهد شد.

با تشکر

+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۸۸ساعت 23:36 توسط معترضین |

با سلام

ضمن تشکر از همکاران محترم به استحضار می رساند که تعداد امضاها به پنجاه و سه مورد رسید.

در اسرع وقت نامه مزبور به وزارت مسکن تحویل و شماره نامه آن جهت پیگیری های بعدی اعلام خواهد شد.

از همکارانمان در دیگر شهرها نیز انتظار ادامه این اعتراضات را داریم.

لازم به ذکر است که رونوشت این نامه به:

سازمان نظام مهندسی کشور - آقای مهندس غرضی

سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی - آقای مهندس شاهکار

و نمایندگان مهندسین معمار در سازمان نظام مهندسی استان ارسال خواهد شد.

 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۸۸ساعت 21:52 توسط معترضین |

با تشکر از حمایت همکاران عزیز به اطلاع می رسانم که تعداد امضاها به چهل و چهار رسیده است. فردا آخرین روز بوده و پس فردا نامه به تهران ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است که تعداد امضاهای نهایی فردا اعلام خواهد شد.

در ضمن از حمایت های خانم دکتر کاظمی کمال تشکر و قدردانی را داشته و آرزوی پیروزی ایشان را در انتخابات نظام مهندسی داریم.

 

+ نوشته شده در شنبه بیستم تیر ۱۳۸۸ساعت 22:52 توسط معترضین |

مطالب قدیمی‌تر